ساخت هواپیمای مدل قابل پرواز برای برخی افراد از لذت های بهشتی محسوب می شود. این که بتوانید یک پرنده قابل پرواز بسازید و پرواز آن را در آسمان نظاره گر باشید بسیار لذت بخش می باشد. در این مقاله تعداد ۲۰ عدد نقشه کامل از بهترین و زیباترین هواپیمای مدل قابل پرواز آکروبات، آموزشی، اسپورت، گلایدر و جنگنده های معروف دنیا از جنس فوم، بالسا و به صورت پرینت سه بعدی ارائه می شود. یافتن نقشه دقیق و کامل از هواپیمای مدل قابل پرواز آسان نیست. همچنین شما می توانید از طریق مقاله راهنمای انتخاب تجهیزات جانبی هواپیمای مدل به نحوه انتخاب صحیح قطعات پی ببرید. امیدواریم از ساخت و پرواز این مدل ها لذت کافی را ببرید و آن را به دیگران انتقال دهید.

نقشه هواپیمای مدل قابل پرواز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل بوئینگ ۷۴۷

طول بال : ۱۳۰ cm

طول بدنه : ۱۵۵ cm

پیشران : موتور داکت فن سایز ۵۵mm

جنس بدنه : فوم و بالسا

دانلود نقشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل سسنا ۱۸۲

طول بال : ۹۵cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : تمام بالسا

وزن بدنه خالی : ۲۲۷gr

دانلود نقشه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل فانتوم ۴

طول بال : ۸۴cm

طول بدنه : ۱۲۷cm

پیشران : داکت فن ۹۰mm

جنس بدنه : تمام بالسا

وزن پروازی : ۱۶۰۰gr-2600gr

دانلود نقشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل F-16 falcon

طول بال : ۷۱cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۴۸۶gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل F-16 falcon

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل F-22 Raptor

طول بال : ۵۰cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۲۵۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل F-22 Raptor

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل F-243 hunter

طول بال : ۶۱cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۳۳۵gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل F-243 hunter

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه گلایدر مدل fiable

طول بال : ۲۰۰cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۱۰۵۰gr

دانلود نقشه

نقشه گلایدر مدل fiable

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل flying wing

طول بال : ۷۵cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۲۰۰gr

دانلود نقشه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل FoaMellx 3D

طول بال : ۷۸cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۴۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل FoaMellx 3D

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل FT Cruiser

طول بال : ۱۲۰cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : نامشخص

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل FT Cruiser

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل JAS 39 Gripen

طول بال : ۶۰cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۴۷۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل JAS 39 Gripen

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل jetson

طول بال : ۶۰cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۲۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل jetson

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل Jupiter Bee

طول بال : ۶۶cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۳۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل Jupiter Bee

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل MXS

طول بال : ۹۴cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۴۴۲gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل MXS

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل yak 55

طول بال : ۹۲cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۲۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل yak 55

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل Ultron

طول بال : ۹۶cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۴۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل Ultron

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل Cap 232 3D

طول بال : ۹۲cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۴۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل Cap 232 3D

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل Extra

طول بال : ۸۲cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : فوم برد یا فوم دیپرون ۵ میل

وزن پروازی : ۳۰۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل Extra

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل nimbus

طول بال : ۱۲۵cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : بالسا

وزن پروازی : ۹۵۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل nimbus

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه هواپیمای مدل Easy trainer 3D

طول بال : ۹۰cm

پیشران : الکتریک

جنس بدنه : بالسا

وزن پروازی : ۵۶۰gr

دانلود نقشه

نقشه هواپیمای مدل Easy trainer 3D